Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gebruikt gemaakt van de volgende definities:

Wie/Wat Beschrijving
Gemeente Gemeente Den Haag
Groupcard Groupcard Commercial B.V. de service provider die voor de Gemeente de actie “Koken op schone energie 2022” digitaal, technisch en operationeel faciliteert en beheert richting de Deelnemers;
Actie De door Gemeente geïnitieerde actie om de inwoners van Den Haag te bewegen van koken op gas over te stappen naar koken op elektriciteit, genaamd “Koken op schone energie 2022”. De regels en voorwaarden met betrekking tot deze actie zijn te vinden op de betreffende pagina’s van website van Gemeente.
Deelnemer De koper van een Inductiekookplaat via de Website, inwoner van Den Haag en nog kokend op gas en dientengevolge deelnemer aan de Actie.
Inductiekookplaat: De op de Website aangeboden inductiekookplaten met daaraan gekoppelde installatiepakketten inclusief bezorging en installatie.
Installatie Het door Installateur bij Deelnemer installeren van de door Deelnemer gekochte Inductiekookplaat.
Installateur Energy Guards en Elektra Koning, de bedrijven die voor de Gemeente de installatie van de inductiekookplaten uitvoeren.
Leverancier Het bedrijf dat de levering van de inductiekookplaten verzorgt.
Subsidie Een subsidie toegekend bij de aanschaf van Inductiekookplaat via de Website door de Gemeente aan de Deelnemer die berekend wordt op basis van de aanschaf- en installatieprijs van Inductiekookplaat en het wel of niet in het bezit zijn van een Ooievaarspas door Deelnemer. De subsidie bedraagt 50% van de aanschaf- en installatieprijs met een maximum van € 500,- voor Deelnemers zonder Ooievaarspas en 75% van de aanschaf- en installatieprijs met een maximum van € 625,- voor Deelnemers met Ooievaarspas.
Website https://kokenopschoneenergie.nl/
Klantenservice De door de Gemeente aangestelde klantenservice verzorgd door Groupcard die namens de Gemeente de Deelnemers te woord staat omtrent vragen over de actie “Koken op schone energie”, aanvragen goedkeurt en bereikbaar is via 088-538 7077 of [email protected].

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing verklaard en geaccepteerd door Deelnemer tijdens het aanschafproces van Inductiekookplaat op de Website tussen de Gemeente en de Deelnemer ter zake de aanschaf. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toekenning van de Subsidie. Voor de aanschaf van Inductiekookplaat zijn de Algemene Voorwaarden van Leverancier van toepassing.

Artikel 3: aanvraag subsidie

3.1 Via de Website kunnen inwoners van de Gemeente die nog koken op gas en in het bezit van een koopwoning door de aanschaf van Inductiekookplaat de Subsidie aanvragen. Dat is mogelijk zolang het subsidiebudget toereikend is.

3.2 Ieder adres of huishouden kan slechts maar één keer de Subsidie aanvragen.

3.3 De Subsidie wordt alleen toegekend voor de eenmalige aanschaf van een Inductiekookplaat.

3.4 Deelnemer is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens. Iedere Deelnemer is verplicht de Klantenservice te informeren over wijzigingen in zijn/haar persoonlijke gegevens indien dit gevolgen heeft voor de verdere afhandeling inzake de levering en installatie van Inductiekookplaat.

3.5 Inductiekookplaat is niet verhandelbaar, maar kan door de Deelnemer slechts om niet aan een opvolgende Deelnemer worden gegeven. De Deelnemer die in strijd met dit artikel de Inductiekookplaat anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart de Gemeente en Groupcard ter zake van alle claims van opvolgende Deelnemers die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.

Artikel 4: privacy verklaring ter bescherming persoonsgegevens

4.1 Over de actie “Koken op schone energie 2022”.
De actie “Koken op schone energie 2022” is een initiatief van de Gemeente. De Gemeente heeft als doel om te verduurzamen en wil dat bereiken door onder andere woningeigenaren te stimuleren om van het gas af te gaan en over te stappen op o.a. duurzaam koken. Inductie koken is hiervoor de beste optie. Minder gasverbruik zorgt voor minder CO2 uitstoot. Daarbij zorgt koken op inductie ook nog eens voor een schonere lucht in huis. Dit is goed voor het milieu en tevens goed voor de portemonnee van de inwoners van de Gemeente. Om de overstap naar duurzaam koken een boost te geven heeft de Gemeente aan Groupcard de opdracht gegeven om namens de Gemeente deze actie te faciliteren namens de Gemeente voor de daartoe geselecteerde huishoudens. Groupcard doet dit onder meer door het beheren van de Website.

Groupcard verwerkt uw persoonsgegevens namens de Gemeente conform de Privacyverklaring op de Website. Groupcard doet dit alleen binnen de doeleinden van de Gemeente en is daarom aan te wijzen als verwerker voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG.

 

Artikel 5: fraude, blokkering en vervanging

5.1 De Gemeente kan Groupcard de opdracht geven om Installaties zonder nadere aankondiging op te schorten. De Gemeente gaat hiertoe pas over indien zij een concreet en aantoonbaar vermoeden heeft van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden.

5.2 De Gemeente zal Groupcard opdragen om na opschorting conform artikel 5.1 een onderzoek in te stellen namens de Gemeente. Na onderzoek kan de Gemeente gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Installatie weigeren, aan Deelnemer het betaalde bedrag terugstorten dan wel de Installatie voortzetten, indien de redenen voor opschorting niet of niet langer bestaan.

5.3 Gedurende de periode dat de Installatie is opgeschort, kan de Deelnemer geen verzoek indienen tot terugbetaling. Deelnemer kan de Gemeente noch Groupcard daarvoor aansprakelijk stellen.

Artikel 6: klantenservice en klachtenafhandeling

6.1 Groupcard voert de Klantenservice met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van de Actie te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Installateur of Leverancier, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Groupcard, van Installateur of Leverancier en/of van derden.

6.2 Groupcard heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de Actie. Een Deelnemer kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het in de definities artikel 1 vermelde e-mail adres van de Klantenservice. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Deelnemer bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Deelnemer terecht bij de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 De Gemeente en Groupcard verrichten alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen over de Actie op de Website en in gerelateerd promotioneel drukwerk. De Gemeente noch Groupcard zijn aansprakelijk voor enige vorm van schade die volgt uit het deelnemen, het niet kunnen deelnemen aan de Actie, gebruik, het niet kunnen gebruiken van de Website of gerelateerd promotioneel drukwerk, of voor schade die het gevolg is van onjuiste en onvolledige informatie op de Website of gerelateerd promotioneel drukwerk. Alle op de Website en in gerelateerd promotioneel drukwerk getoonde informatie is onder voorbehoud van typ-, druk-en zetfouten. Uiteraard zullen de Gemeente en Groupcard er alles aan doen om die schade te voorkomen en te beperken, daar waar mogelijk.

7.2 Groupcard noch de Gemeente kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van Leverancier of Installateur met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor Deelnemer met gebruikmaking van Subsidie heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering en installatie van de Inductiekookplaat en andere goederen en/of diensten dient Deelnemer alleen met Leverancier of Installateur te beslechten.

7.3 Groupcard noch de Gemeente aanvaarden aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade jegens Deelnemer, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Groupcard of de Gemeente toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar  verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Groupcard of de Gemeente.

Artikel 8: installatie

8.1 De installateur behoudt het recht om extra kosten in rekening te brengen, indien de aangegeven situatie afwijkt van de werkelijke. 

Artikel 9: slotbepalingen

9.1 De Gemeente heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijziging na publicatie op de Website en na toezending aan de Deelnemer, van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de Website. Deelnemers kunnen via de Klantenservice een versie van de nieuwe voorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen.

9.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

9.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam indien en voor zover dwingendrechtelijke wet- en regelgeving niet in de weg staat aan deze forumkeuze.