Privacyverklaring

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1.1 In deze privacyverklaring wordt gebruikt gemaakt van de volgende definities:

Gemeente Gemeente Den Haag
Groupcard Groupcard Commercial B.V. de service provider die voor de Gemeente de actie “Koken op schone energie” digitaal, technisch en operationeel faciliteert en beheert richting de Deelnemers;
Subsidieregeling Met de actie “Koken op schone energie” wil Den Haag een bijdrage leveren aan het zetten van stappen in de verduurzaming van woningen en het realiseren van een eerlijke energietransitie in Den Haag. De subsidieregeling voorziet in een bijdrage aan de kosten voor het aanschaffen en installeren van een inductiekookplaat. Zo wordt het gasverbruik in Den Haag beperkt.
Deelnemer De koper van een Inductiekookplaat via de Website, inwoner van Den Haag en in het bezit van een koopwoning, nog kokend op gas en dientengevolge deelnemer aan de actie “Koken op schone energie”.
Inductiekookplaat De op de Website aangeboden inductiekookplaten met daaraan gekoppelde installatiepakketten inclusief bezorging en installatie.
Subsidie Een subsidie toegekend bij de aanschaf van Inductiekookplaat via de Website door de Gemeente aan de Deelnemer die berekend wordt op basis van de aanschaf- en installatieprijs van Inductiekookplaat en het wel of niet in het bezit zijn van een Ooievaarspas door Deelnemer. De subsidie bedraagt 50% van de aanschaf- en installatieprijs met een maximum van € 500,- voor Deelnemers zonder Ooievaarspas en 75% van de aanschaf- en installatieprijs met een maximum van € 625,- voor Deelnemers met Ooievaarspas.
Website https://kokenopschoneenergie.nl/
Klantenservice De door de Gemeente aangestelde klantenservice geserviced door Groupcard die namens de Gemeente de Deelnemers te woord staat omtrent vragen over de actie “Koken op schone energie”, aanvragen goedkeurt en bereikbaar is via 088-538 7077 of [email protected].

1.2 Over de actie “Koken op schone energie”.
De actie “Koken op schone energie” is een initiatief van de Gemeente. De Gemeente heeft als doel om te verduurzamen en wil dat bereiken door onder andere woningeigenaren te stimuleren om van het gas af te gaan en over te stappen op o.a. duurzaam koken. Inductie koken is hiervoor de beste optie. Minder gasverbruik zorgt voor minder CO2 uitstoot. Daarbij zorgt koken op inductie ook nog eens voor een schonere lucht in huis. Dit is goed voor het milieu en tevens goed voor de portemonnee van de inwoners van de Gemeente. Om de overstap naar duurzaam koken een boost te geven heeft de Gemeente aan Groupcard de opdracht gegeven om namens de Gemeente deze actie op touw te zetten voor de daartoe geselecteerde huishoudens. Groupcard doet dit onder meer door het beheren van de Website https://kokenopschoneenergie.nl/.

Groupcard verwerkt hierin uw persoonsgegevens namens de Gemeente voor de doeleinden van de Gemeente en is daarom aan te wijzen als verwerker voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG.

Aangezien Groupcard de website beheert namens de Gemeente, publiceren zij ook deze privacyverklaring Koken op schone Energie namens de Gemeente.

1.3 Algemene principe bescherming van uw persoonsgegevens
De Gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De Gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Voorop staat dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een zorgvuldige, veilige en transparante wijze, in overeenstemming met de AVG. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dit betekent dat gegevens die indirect iets over iemand zeggen ook persoonsgegevens zijn.

1.4 De wettelijke grondslagen voor verwerking van uw gegevens.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn o.a.:

 • Uw toestemming voor de verwerking,
 • Noodzakelijk ter voorbereiding van de aanschaf of voor de uitvoering van de Inductiekookplaat,
 • Noodzakelijk voor de uitvoering een publiekrechtelijke taak van algemeen belang, zijnde haar algemene (subsidie)taak tot verduurzaming van de Gemeente,
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Gemeente of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van u, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Als de Gemeente uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gaat gebruiken, vragen zij u van te voren om toestemming.

1.5 Rechtmatige verwerking
Bij de verwerking van uw gegevens houdt de Gemeente zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt om de verwerkingen rechtmatig te laten plaatsvinden. Dat betekent onder andere dat:

 • de doelen duidelijk beschreven worden voordat persoonsgegevens zullen worden verwerkt, via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de in dit beleid beschreven verwerkingen;
 • u eerst expliciet toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook geëist wordt van partijen die in opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen gerespecteerd worden.

1.6 Persoonsgegevens die verwerkt worden
Via het webformulier op de Website kunt u de Inductiekookplaat aanschaffen. De Gemeente verwerkt de persoonsgegevens die u heeft ingevuld in dit webformulier. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Postcode, huisnummer en eventuele toevoeging;
 • E-mailadres;

1.7 Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De Gemeente verwerkt uw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Verduurzaming van huishoudens van de inwoners van Gemeente door middel van o.a. het geven van subsidie rechtstreeks aan de inwoners bij aanschaf van Inductiekookplaat

Het uiteindelijke doel is het verminderen van het gasgebruik in de Gemeente wat onder andere resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u duurzaam kunt koken.

 • Checken of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling

Hierbij worden de adressen van door ons geselecteerde huishoudens binnen de Gemeente vergeleken met uw adresgegevens en uw eventuele Ooievaarspasnummer.

 • Het in gang zetten en compleet afhandelen van de levering en professionele installatie van Inductiekookplaat

Nadat u het webformulier heeft ingevuld en nadat de betaling afgehandeld is wordt de levering en professionele installatie van de inductiekookplaat in gang gezet en uitgevoerd door het door Gemeente gecontracteerde installatiebureau. Hiervoor worden uw NAW gegevens gebruikt.

 • Het verlenen van de Klantenservice

In kader van het gebruik van de subsidieregeling “Koken op schone energie” kan het zijn dat u hulp nodig heeft of vragen heeft. Hiervoor kunt u terecht onze Klantenservice.

 • Het versturen van de Nieuwsbrief aan u

De Gemeente biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden willen informeren over gelijksoortige acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden.

 • Het controleren van het gebruik van de Subsidieregeling op fraude

Om ervoor te zorgen dat er niet wordt gefraudeerd met de Subsidieregeling wordt de combinatie van uw eventuele Ooievaarspasnummer en uw persoonsgegevens gecontroleerd door de Gemeente.

 • Het doen van statistisch of wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de subsidietaak kan het zijn dat de Gemeente bepaalde statistieken nodig heeft of nader onderzoek wenst te doen naar de verduurzaming in haar gemeente. Dan is het prettig dat zij uw persoonsgegevens (indien mogelijk gepseudonimiseerd) kan gebruiken.

1.8 Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
De Gemeente werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt de Gemeente persoonsgegevens met die organisaties, zoals Groupcard, en eventueel aan haar gelieerde ondernemingen, zoals Energy Guards.

Op het moment dat de Gemeente persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover verwerkersafspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Zo verwijdert Groupcard al uw persoonsgegevens uit het door u ingevulde webformulier nadat zij deze hebben doorgestuurd naar de Gemeente, of nadat deze niet meer nodig zijn voor het in gang zetten of afhandelen van de levering en installatie van Inductiekookplaat bij u.

De Gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Gemeente verkoopt uw gegevens in ieder geval niet aan deden.

1.9 Hoe worden uw gegevens beveiligd?
De Gemeente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

1.10 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De Gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen zoals subsidie verantwoording.

1.11 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gemeente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Gemeente een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

De Gemeente reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Let op, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Gemeente niet volledig aan uw verzoek uitvoering kan geven, bijvoorbeeld als Gemeente de gegevens verplicht dient te bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn.

U kunt verder een aanvraag doen tot inzage in uw persoonsgegevens via MijnDenHaag. U logt in met uw DigiD. U krijgt binnen 1 maand een e-mail van Gemeente over uw verzoek. Als uw verzoek ingewikkeld is, kan Gemeente er 2 maanden langer over doen. Het duurt dus maximaal 3 maanden voordat Gemeente klaar is met uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.12 De Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst Gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.13 Contact
De Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover een e-mail sturen naar [email protected].

1.14 Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website (https://kokenopschoneenergie.nl/) worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

1.15 Inwerkingtreding
Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2022.